SPECJALISTYKA
61 866 87 13
FIZJOTERAPIA
61 864 08 65

Medycyna sportowa

Lekarze oraz godziny przyjęć

Nr gab. Nazwisko PN WT ŚR CZW PT
25 lek. med. G. Biegański 15:00–18:00 15:00–18:00 15:00–18:00 15:00–18:00 15:00–18:00
1 lek. med. M. Czaińska 15:00–17:00
24 lek. med. A. Zagwojski 14:00–17:00
Możliwość finansowania ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wymagane dokumenty

Dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 21 lat w ramach badań finansowanych przez NFZ.

BADANIA WSTĘPNE | Skierowanie od lekarza rodzinnego do specjalisty.
 
BADANIA OKRESOWE I KONTROLNE
Książeczka zdrowia zawodnika lub Karta Zdrowia Sportowca.

Rejestracja telefoniczna w godzinach 

10:00 – 16:00

61 866 87 13

Badanie wstępne: do 21 lat po okazaniu skierowania od lekarza rodzinnego. 


 

Do 23 lat w przypadku regularnego uczęszczania na badania w naszej Przychodni.

Po ukończeniu 21 lat badania zgodnie z cennikiem usług medycznych. 


 

Po ukończeniu 23 lat w przypadku regularnego uczęszczania na badania do naszej Przychodni zgodnie z cennikiem.

Rodzaj usługi/badaniaCena
Orzeczenie o zdolności sportowej (wizyta 1-raz)180.00 PLN
Orzeczenie o zdolności sportowej (wizyta kolejny raz)120.00 PLN
Badanie EKG40.00 PLN
Badanie EEG (z opisem)130.00 PLN
Badanie Echo Serca100.00 PLN
Konsultacja kardiologiczna200.00 PLN
Badanie laboratorium na potrzeby medycyny sportowej
(w tym: morfologia, glukoza, badanie ogólne moczu)
40.00 PLN
Duplikat karty zdrowia sportowca5.00 PLN

Informacje uzupełniające

BADANIA WSTĘPNE

1. Wszyscy zawodnicy

 • badania laboratoryjne, pomiary antropometryczne
 • badanie ortopedyczne
 • przegląd stomatologiczny

2. sporty walki – konsultacja neurologiczna

4. płetwonurkowanie

 • spirometria

5. sporty lotnicze

 • konsultacja psychologiczna

6. Inne dodatkowe badania wynikające z oceny lekarza

BADANIA OKRESOWE
1. Wszyscy zawodnicy – wykonywane co 6 miesięcy

 • pomiar antropometryczny
 • ogólne badanie lekarskie
 • badanie ortopedyczne

2. Wykonywane co 12 miesięcy

 • przegląd stomatologiczny
 • badanie EKG
 • badanie laboratoryjne

3. Sporty walki – wykonywane co 24 miesięce

 • konsultacja neurologiczna.

4. płetwonurkowanie – co 24 miesięce

 • spirometria

BADANIA KONTROLNE
Wykonywane u zawodników, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności, porażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych.

 


Funkcje medycyny sportowej

1. Funkcja profilaktyczna

 • badania wstępne, okresowe

2. Funkcja lecznicza

 • leczenie urazów i kontuzji
 • odnowa biologiczna

3. Funkcja wspomagająca proces treningowy i startowy

 • badania specjalistyczne
 • wspomaganie – odżywki, preparaty

4. Funkcja kontrolna

 • badania antydopingowe

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej dotyczące kryteriów wiekowych przy kwalifikacji dzieci i młodzieży do treningu i zawodów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Ogólne kryteria wiekowe do rozpoczęcia uprawiania dyscyplin sportowych są następujące:

 • do ukończenia 6 roku życia:
  wszystkie dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu w formie gier i zabaw ruchowych,
 • od ukończenia 6 roku życia:
  dyscypliny sportu oparte na naturalnych formach ruchu, rozwijające koordynację ruchu, które nie przeciążają wybiórczo układu ruchu,
 • od ukończenia 8 roku życia:
  dyscypliny sportu rozwijające oprócz zwinności także szybkość i dynamikę ruchu,
 • od ukończenia 10 roku życia:
  dyscypliny sportu rozwijające wytrzymałość i siłę,
 • od ukończenia 13 roku życia:
  dyscypliny sportu, w których wprowadza się w pełnym zakresie trening wytrzymałościowy,
 • od ukończenia 15 roku życia:
  dyscypliny sportu, w których wprowadza się w pełnym zakresie statyczne ćwiczenia siłowe.

Uprawianie poszczególnych dyscyplin sportowych można rozpocząć:

 • bez ograniczeń wiekowych: 
  bilard, brydż, golf, ringo, snooker, szachy, teeball, warcaby, wędkarstwo,
 • do ukończenia 6 roku życia:
  w formie ćwiczeń ogólnorozwojowych, jako wprowadzenie do treningu specjalistycznego,
 • od ukończenia 6 roku życia:
  pływanie, piłka nożna, taniec sportowy, tenis stołowy,
 • od ukończenia 8 roku życia:
  akrobatyka sportowa, badminton, baseball, softball, biegi na orientację, curling, radioorientacja sportowa, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, hokej na lodzie (bez tzw. gry ciałem „body check” do 14 r.ż.), hokej na trawie, jeździectwo, kendo (pokaz wyuczonych form), kręglarstwo, lekka atletyka: biegi krótkie, łucznictwo, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo figurowe: soliści i pary taneczne, narciarstwo – treningi: skoki, biegi, zjazdy, piłka koszykowa, piłka ręczna, piłka siatkowa, skibob (treningi), sport kartingowy, szermierka, tenis ziemny, unihokej, wrotkarstwo, wushu (bez walki, bez użycia broni), żeglarstwo,
 • od ukończenia 10 roku życia: 
  biathlon (bez strzelania), bojery, judo, kajakarstwo, kolarstwo, lekka atletyka: biegi średnie i długie, skoki, narciarstwo 
  zawody: (biegi, slalom), snowboard, płetwonurkowanie (płetwonurek młodzieżowy od 10 roku życia – według Komisji Podwodnej PTTK i LOK), rugby, saneczkarstwo, skiboby, strzelectwo sportowe (broń pneumatyczna),
 • od ukończenia 12 roku życia: 
  kendo (ograniczony kontakt), kick-boxing (ograniczony kontakt), lekka atletyka: rzuty (dysk, oszczep), narciarstwo – zawody: (skoki, zjazd), psie zaprzęgi, sumo (bez wspomagania wzrostu masy ciała), tae-kwondo (ograniczony kontakt), zapasy,
 • od ukończenia 13 roku życia: 
  sport motocyklowy, sport motorowodny, sport żużlowy,
 • od ukończenia 14 roku życia: 
  alpinizm (wspinaczka sportowa), biathlon, boks, ju-jitsu, karate, kendo, lekka atletyka: rzut młotem, łyżwiarstwo figurowe: pary sportowe, Muaythai (boks tajski) – trening specjalistyczny, narciarstwo wodne, płetwonurkowanie, pięciobój nowoczesny, ratownictwo wodne, strzelectwo sportowe (broń kulowa), tae-kwondo, wioślarstwo, wushu,
 • od ukończenia 15 roku życia: 
  kulturystyka, lotniarstwo: pilot lotni, motolotni, paralotni, podnoszenie ciężarów, trójbój siłowy,
 • od ukończenia 16 roku życia: 
  alpinizm (jaskiniowy, wspinaczka skalna, wspinaczka wysokogórska, narciarstwo wysokogórskie), bobsleje, ju-jitsu: full contact, kick-boxing: full contact, Muaythai (boks tajski) – udział w zawodach, pilot operator modelu latającego, pilot szybowcowy, skoki spadochronowe, sport samochodowy,
 • od ukończenia 17 roku życia: 
  pilot balonu wolnego, pilot turystyczny

Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r.

BEZPIECZEŃSTWO W SPORCIE
Art. 37

Pkt. 1 Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy jest obowiązany do uzyskania orzecznictwa lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo w tym współzawodnictwie. 

Art. 38

Pkt. 1 Zawodnik uczestniczący we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Związek Sportowy oraz zawodnik kadry narodowej podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie
Pkt. 2 Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na klubie sportowym będącym członkiem polskiego związku sportowego, a w przypadku zawodnika kadry narodowej – na Polskim Związku Sportowym. 


Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 27

Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób obejmują:

 • wykonywanie badań z zakresu medycyny sportowej obejmujących dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu.

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej, po zasięgnięciu opinii Prezesa Funduszu i Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia, uwzględniając potrzebę szczególnej ochrony zdrowia dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz.U.11.88.500 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz.U.11.88.502 → z dnia 28 kwietnia 2011 r.)

Skip to content